Rozpoczęcie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Warce w roku szkolnym 2019/2020 - relacja

Dzieci objęte zajęciami WWR nowy rok szkolny przywitały w Hotelu „Sielanka”. Dzięki uprzejmości właścicieli, z pomocą kucharza, dzieci przygotowały ciasteczka.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

Czytaj więcej

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2019/20

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, przygotowanej na rok szkolny 2019/20. 

 
 
 

INNOWACYJNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WARCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy placówek oświatowych.  W Poradni realizowane są obecnie następujące innowacje:

1.             „Uczeń pierwsza klasa”

Podstawę opracowania innowacji pedagogicznej „Uczeń pierwsza klasa”, stanowił pomysł na podjęcie współpracy Poradni z okolicznymi szkołami oraz udzielania im pomocy psychologiczno- pedagogicznej w postaci prowadzenia na ich terenie  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym, jako formę pomocy udzielanej uczniowi. Zaplanowano objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną również rodziców i nauczycieli w postaci udziału w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez szkołę. Adresatami innowacji są dzieci z I klasy Szkoły Podstawowej w Michałowie, które rozpoczynają edukację szkolną, a u których w badaniu przesiewowym ryzyka dysleksji stwierdzono występowanie deficytów percepcyjno- motorycznych. Proponowane zajęcia stanowią wsparcie dla wychowawcy w codziennej pracy dydaktycznej oraz mają za zadanie usprawnienie stwierdzonych deficytów, które dotyczą głównie funkcji słuchowo- językowych oraz sprawności grafomotorycznej. Korelacja dwóch metod pracy: ruchu rozwijającego W. Sherbourne oraz terapii pedagogicznej (w tym terapii ręki) pozwoli na całościowe wsparcie uczniów w nabywaniu umiejętności szkolnych, zarówno tych poznawczych jak społeczno- emocjonalnych.

Innowacja „Uczeń pierwsza klasa” realizowana jest  przez terapeutów mgr Magdalenę Włodarczyk – pedagoga, terapeutę SI, specjalistkę metody W. Sherbourne oraz mgr Ewę Aleksandrowicz – surdopedagoga, specjalistę terapii ręki i terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej w Michałowie dwa razy w miesiącu. Prowadzone są  dwutorowo w oparciu o metodę ruchu rozwijającego oraz elementy terapii ręki i terapii pedagogicznej.

 

2.              „Mądry i sprawny przedszkolak”

Opracowanie i przygotowanie innowacji „Mądry i sprawny przedszkolak” jest wynikiem potrzeby wsparcia procesu edukacyjnego dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki szkolnej, a będących pod opieką naszej Poradni.  Adresatami innowacji są dzieci w wieku 6-7 lat ( klasy „0”), z diagnozą Zespołu Aspergera (trudności społeczno- emocjonalne) oraz u których wstępne badania przesiewowe wykazały konieczność wsparcia w zakresie funkcji percepcepcyjno- motorycznych ważnych dla procesu uczenia się, a będących podstawą gotowości szkolnej. Zaplanowano również objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną rodziców w postaci prelekcji mających wskazać im kierunki pracy z dzieckiem. W ramach innowacji wykorzystywane są równocześnie dwie metody pracy z dziećmi, które korelując ze sobą mają rozwijać kompetencje społeczno- emocjonalne oraz poznawcze. Metoda „Ruchu rozwijającego” W. Sherbourne, której celem jest wyrównanie opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej, nauka współdziałania z partnerem i grupą, wykorzystanie nagromadzonej energii i siły, nauka koncentrowania się na wykonywanym zadaniu oraz wyzwolenie wśród uczestników wiele radości, śmiechu. Metoda Instrumental Enrichment, której celem jest poprawa procesu uczenia się, budowanie i doskonalenie strategii poprzez rozwijanie funkcji poznawczych, rozwijanie słownika i kompetencji językowych niezbędnych do rozwiązywania problemów (analizowanie, zadawanie pytań, przeszukiwanie) oraz wzmacnianie refleksyjności. 
Systematyczny udział w zajęciach poprawi zachowanie dziecka, wpłynie na podwyższenie jego samooceny oraz wiary we własne możliwości.

Innowacja „Mądry i sprawny przedszkolak” realizowana jest   przez terapeutów mgr  Magdalenę Włodarczyk – pedagoga, terapeutę SI, specjalistkę metody W. Sherbourne oraz mgr  Dominikę Zembrzuską – psychologa, specjalistę terapii funkcji poznawczych Instrumental Enrichment. Zajęcia odbywają się na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Warce raz w tygodniu. Prowadzone  w oparciu o metodę ruchu rozwijającego oraz elementy terapii poznawczej Instrumental Enrichment, zintensyfikują pracę nad przygotowaniem uczestników do rozpoczęcia w szkolne we wszystkich aspektach gotowości szkolnej.

 

Mgr Magdalena Włodarczyk- pedagog, terapeuta SI

 


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Muzeum relacja

W dniu 26 czerwca 2019 roku  odbyło się  uroczyste zakończenie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju w roku szkolnym 2018-2019. Terapeuci, rodzice  oraz  dzieci objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce spotkali się w Muzeum  im. Kazimierza Pułaskiego  w Warce.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Czytaj więcej

Konsultacje dla dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi

Czytaj więcej

ZAPRASZAMY 28.03.19 NA WARSZTATY DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI - NIE TAKI RUCH STRASZNY

Czytaj więcej

FERIE ZIMOWE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WARCE

W czasie tegorocznych ferii zimowych w Poradni zostały przeprowadzone zajęcia grupowe dl dzieci i warsztaty dla ich rodziców. Zajęcia prowadzone były w II tygodniu ferii, a ich głównym celem było uświadomienie rodzicom jak ważne jest stymulowanie i wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do nauki w szkole. Zajęcia miały formę warsztatową i prowadzone były z dziećmi 6-7 letnimi. 

Czytaj więcej

Zaproszenie na warsztatowe zajęcia feryjne dla dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I

Czytaj więcej