Organizacja pracy Zespołu WWR w roku szkolnym 2015/ 2016.

 

1.     Poniższy Regulamin Organizacyjny określa organizację pracy Zespołu Wczesnego

Wspomagania Rozwoju Dzieci przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce.

2.      Zajęcia odbywają się tylko  od poniedziałku do piątku na terenie Poradni.

3.     Udział dziecka biorącego udział w zajęciach WWR jest bezpłatny.

4.     Zespół wczesnego wspomagania rozwoju podejmuje działania  wspierające: pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne  skierowane na dziecko i  rodzinę dziecka,  podjęte i wynikające bezpośrednio z rozpoznania zaburzeń rozwojowych.

5.     Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są powoływane w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności (zaburzenia rozwojowego) do podjęcia nauki w szkole

W skład zespołu wczesnego wspomagania w roku szkolnym 2015/2016 wchodzą specjaliści   posiadający przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym :

·       psycholog ,

·       pedagog specjalny,

·       logopeda,

·       neurologopedia,

·       terapeuta SI.

6.     Z członkami Zespołu współpracują lekarze specjaliści dokonujący konsultacji medycznych.

7.     Pracę zespołu koordynuje dyrektor Poradni.

 

8.     Członkowie zespołu mają obowiązek:

a.     przestrzegać zasad etyki zawodowej i współżycia społecznego, szanować prawa i godność dziecka oraz jego rodziny;

b.     uczestniczyć w opracowaniu i realizacji indywidualnego programu    terapeutycznego    dziecka;

c.     opracowywać ocenę efektów podejmowanych działań terapeutycznych  oraz wskazania do dalszej pracy z dzieckiem;

d.     konsultować z Zespołem zmiany w indywidualnym programie terapeutycznym, jeśli zaistnieje taka potrzeba;

e.     współpracować z rodzicami / opiekunami dziecka

9.     Dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej dla placówki do której uczęszcza dziecko ( przedszkole).

10.  W przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do żadnej placówki opinię wydaje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka z rodzicami.

11.  Rodzice ubiegający się o objęcie dziecka zajęciami   WWR składają w Poradni  wniosek skierowany do organu prowadzącego – Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Grójcu wraz opinią o  potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  z prośbą o wydanie skierowania na zajęcia.

12.  Rodzaj prowadzonych zajęć ze specjalistami  dobrany jest indywidualnie dla dziecka w oparciu o przeprowadzoną diagnozę  problemów rozwojowych i potrzeb dziecka  i wyniki badań wszystkich specjalistów zajmujących się nim.

13.  Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

14.  W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

15.  Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualnie skonstruowane programy rewalidacyjno - terapeutyczne  uwzględniające niepełnosprawność dziecka.

16.  Program wczesnego wspomagania jest uzgodniony z rodzicami i zawiera pisemną zgodę rodzica na jego realizację.

17.  W trakcie realizacji  programu może on być modyfikowany i zmieniamy, jeżeli

wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu terapeutycznego.

18.   Zajęcia w bieżącym roku szkolnym organizowane są na terenie poradni.

19.  Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym przez Zespół i rodziców/opiekunów na początku terapii.

20.  Rodzice/opiekunowie są zobowiązani powiadomić Zespół o nieobecności dziecka na zajęciach i podać przyczynę nieobecności, a także czas jej trwania. Powiadomienie może być telefoniczne, pisemne.

21.  Zespół jest zobowiązany do powiadomienia rodziców/opiekunów o odwołaniu zajęć lub zmianie terminu przeprowadzenia zajęć.

22.   Zajęcia, które nie odbyły się z powodu nieobecności dziecka lub choroby terapeuty nie będą przeprowadzane w innym terminie.

23.  Realizacja indywidualnego programu  dokumentowana jest  w dzienniku zajęć specjalistycznych.

24.  Skuteczność podjętych oddziaływań na dziecko dokumentowana jest w zeszycie obserwacji, który ukazuje przebieg rozwoju dziecka.

25.  Zgodnie z harmonogramem, odbywają się konsultacje wszystkich specjalistów poświęcone omówieniu postępów dziecka, dzieleniu się doświadczeniami, rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z procesu terapii oraz szukaniu optymalnych rozwiązań stymulujących rozwój dziecka.

26.  Zgodnie z harmonogramem odbywają się spotkania z rodzicami w ramach „grupy wsparcia”.

27.  Czas trwania zajęć ze specjalistą ustalany jest indywidualnie od 30 -  45 minut. Jest to czas przeznaczony na pracę z dzieckiem i jego rodzicem.

28.  Czas zajęć wynosi od 4 do 8 godzin miesięcznie dla dziecka i jego rodziny.

29.   Zespół prowadzi akta osobowe dzieci objętych terapią, zawierające pełną

dokumentację, tj. wniosek rodziców/opiekunów, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, decyzję organu prowadzącego – skierowanie na zajęcia WWR, dokumenty  niezbędne dla prawidłowego prowadzenia terapii : zaświadczenia innych specjalistów, wywiad środowiskowy, indywidualny program terapii oraz bieżące dokumentowanie przebiegu procesu terapii.

30.  Dziecko zostaje skreślone z listy uczestników zajęć WWR :

a. na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej przez rodziców/opiekunów u dyrektora Poradni,

b. jeśli opuści trzy następujące po sobie zajęcia bez powiadomienia Zespołu.

31.  Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju podlegają ewaluacji półrocznej i rocznej.

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności członków zespołu wczesnego wspomagania rozwoju.

1.     koordynator pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

a.     koordynuje pracę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju,

b.     odpowiada za sprawne i efektywne działanie całego Zespołu

c.     odpowiada za przygotowanie przez zespół programu terapeutycznego, prawidłowe dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w tym spotkań ZWWR,

d.     organizuje cykliczne spotkania zespołu, które poświęcone są omówieniu problemów dziecka i jego rodziny, ewaluacji programów, a także ustalaniu dalszego przebiegu i rodzaju zajęć specjalistycznych dla dziecka;

e.     organizuje współpracę z rodzicami/opiekunami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem,

f.      ustala z zespołem harmonogram i miejsce prowadzenia zajęć z dzieckiem,

2.     psycholog

a.     przeprowadza diagnozę psychologiczną w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka,

b.     ustala wraz z innymi członkami ZWWR indywidualny program terapeutyczny,

c.     prowadzi zajęcia terapeutyczne o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z pinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,

d.     wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,

e.     udziela rodzicom pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wskazówek do pracy z dzieckiem,

f.      koordynuje współpracę z rodzicami,

g.     na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię psychologiczną,

3.     pedagog specjalny/terapeuta:

a.     przeprowadza diagnozę w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka,

b.     ustala wraz z innymi członkami ZWWR indywidualny program terapeutyczny,

c.     prowadzi zajęcia terapeutyczne z dzieckiem mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,

d.     przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,

e.     wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,

f.      na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię pedagogiczną,

4.     logopeda /neurologopeda

a.     przeprowadza diagnozę logopedyczną,

b.     ustala wraz z innymi członkami  ZWWR indywidualny program terapeutyczny

c.     prowadzi terapię logopedyczną stosownie do niepełnosprawności dziecka w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę

d.     przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,

e.     wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,

f.      na prośbę rodziców, wraz z zespołem przygotowuje opinię logopedyczną,

5.     Wszyscy terapeuci ponoszą odpowiedzialność za :

1.  prawidłową i rzetelną realizację powierzonych zadań,

2.  dbałość o mienie Zespołu ( pomoce terapeutyczne i pomieszczenia),

3.  przestrzeganie zasad bhp i p-poż oraz zapisów niniejszego regulaminu,

4.  dokumentowanie na bieżąco przebiegu terapii  oraz opracowywanie i

     modyfikowanie indywidualnych programów terapeutycznych.

 

Współpraca z rodzina dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

             Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

a.     udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

b.     udzielanie instruktaży i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

c.     pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

  


Opracowano na posiedzeniu Zespołu Wczesnego Wspomagania w dniu 24.08.2015 r.