ZAJĘCIA GRUPOWE dla dzieci ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI


Grupa wiekowa

 

Temat zajęć

Prowadzący

 

 

 

dzieci 3 – 5 lat

 

„Twórczy Ruch” zajęcia oparte na metodzie Weroniki Sherborne z elementami integracji sensorycznej.

·    trudności adaptacyjne

·    zaburzona świadomość własnego ciała

·    obniżona sprawność ruchowa

·    trudności w nawiązywaniu kontaktów

·    nieprawidłowa postawa ciała (napięcie mięśniowe, niezborność ruchowa),

·    trudności z podporządkowaniem się poleceniom grupowym i ich realizacji

·    niechęć do zajęć grupowych

·    trudności z koncentracją uwagi

 

                      

 

 

 

 

 

mgr Ewa Aleksandrowicz - pedagog

 

 

      dzieci 4 –  5 lat

 

„Drogowskaz”
Nauka sposobów wyrażania emocji.

·      rozpoznawanie emocji u siebie i innych

·      poznanie własnej podatności na wpływ innych

·      nabywanie umiejętności wyrażania uczuć

·      uświadamianie, że uczucia mogą się zmieniać

·      ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem

 

 

 

 

 

mgr Dominika Zembrzuska - psycholog

 

 

dzieci 6 – 7 lat

 

Terapia pedagogiczna, terapia ręki
Ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki , czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarcza wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów ich rozróżniania. Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację między dłońmi. W późniejszym etapie obejmuje też naukę pisania

·      poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej

·      udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki

·      wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców

·      doskonalenie umiejętności chwytu

·      doskonalenie umiejętności pisania

·      praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi

·      wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy

·      poprawa koncentracji uwagi

·      osiąganie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego

 

 

 

 

mgr Ewa Aleksandrowicz - pedagog

 

 

 

dzieci 5 – 7 lat

 

 

 

 

Utrwalanie w mowie spontanicznej wybranej głoski

·      utrwalanie prawidłowej wymowy

·      automatyzacja wybranej głoski

·      rozwijanie aktywności werbalnej

·      stymulowanie rozwoju myślenia

 

 

 

mgr Monika Anyszkiewicz - neurologopeda

 

 

dzieci 5 – 7 lat

 

 

„Mówię poprawnie”
Usprawnianie wymowy zaburzonych głosek pod względem artykulacyjnym.

·      doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

·      kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń
w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej

·      doskonalenie mowy już ukształtowanej

·      wdrażanie do praktycznego wykorzystywania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń i twórczej aktywności słownej

 

 

 

 

mgr Anna Świetlik - logopeda

 

 

 

dzieci  5 – 8 lat

 

Trening umiejętności społecznych
Zajęcia skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności
w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami
 i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją
do nowych sytuacji.

·      trening umiejętności społecznych

·      trening umiejętności komunikacyjnych

·      trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie

·      umiejętność współpracy w grupie

·      metody radzenia sobie z emocjami

·      praca nad przestrzeganiem zasad

·      uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb

·      odreagowanie napięć emocjonalnych

·      kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Patrycja Pernak – Donica - psycholog

 

 

 

 

 

dzieci 8 – 10 lat

 

„Ładnie piszę, pięknie czytam”

·      kształtowanie gotowości do czytania

·      ćwiczenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowej

·      doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na obrazku

·      rozwijanie umiejętności pisania

 

 mgr Ewa Aleksandrowicz - pedagog

 

 

uczniowie szkół podstawowych diagnozowani
w Poradni


Grupa warsztatowa dla dzieci zdolnych
Pomoc w pełnym wykorzystaniu posiadanego potencjału przez dzieci zdolne.

·      wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa

·      rozwijanie sprawności twórczego myślenia

·      doskonalenie giętkości i oryginalności myślenia, przełamywanie stereotypów w myśleniu

·      rozwijanie sprawności myślenia dywergencyjnego

·      twórcze rozwiązywanie problemów

·      przezwyciężanie przeszkód

·      wzbogacanie wyobraźni

·      pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej
(w tym poczucia własnej wartości)

·      doskonalenie sprawności interpersonalnych, komunikacji i współpracy w grupie

·      rozwijanie otwartości i wrażliwości na innych ludzi

·      kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

 

 

 

 

 

 

 

mgr Dominika Zembrzuska - psycholog

 

 

 

 

 

 

klasa IV – VI

 

 

Program edukacyjno – terapeutyczny „Ortograffiti” zajęcia dla uczniów z dysleksją i mających trudności w nauce pisania i czytania.

·      rozwijanie funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych

·      ćwiczenie koncentracji i pamięci

·      usprawnianie tempa i techniki czytania

·      doskonalenie rozumienia czytanej treści

·      ćwiczenie poprawności ortograficznej i jakości graficznej pisma

·      wzbogacania słownika czynnego ucznia

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Werman - psycholog

 

 

 

 

 

klasa IV – VI

 

 

„Chcieć to móc”
Poprawa funkcjonowania poznawczego dzieci z niższymi
niż przeciętne możliwościami intelektualnymi.

·      budowanie umiejętności  twórczego rozwiązywania problemów

·      wzmacnianie motywacji poznawczej

·      kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia

·      budowanie umiejętności wykorzystania posiadanych informacji w sytuacjach praktycznych

·      wzmacnianie kompetencji konwersacyjnych

 

 

  

 

 

 

mgr Dominika Zembrzuska - psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

młodzież 14 – 16 lat

 

Zajęcia z elementami socjoterapii dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Zajęcia adresowane do młodzieży mającej problemy
w relacjach rówieśniczych, z zaburzeniami zachowania, nieśmiałych, agresywnych, zahamowanych, z niską samooceną.

·      podniesienie kompetencji społecznych uczniów
z rodzin dysfunkcyjnych

·      organizowanie uczestnikom sytuacji społecznych, które dostarczą uczestnikom doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom

·      sprzyjanie odreagowywaniu napięć emocjonalnych

·      uczenie się nowych umiejętności społecznie aprobowanych

·      budowanie poczucia własnej wartości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Patrycja – Pernak Donica - psycholog