Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie wobec każdego

W dniach 14-18 listopada w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, podczas grupowych zajęć terapeutycznych, będą prowadzić zajęcia pod hasłem: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie wobec każdego”

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:
„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

 respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
 uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
 umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
 docenianie rozmaitości kultur;
 otwarcie na cudze myśli i filozofię;
 ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
 uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy. Wiele instytucji organizuje 16 listopada specjalnie spotkania, na których poruszany jest temat tolerancji na każdej płaszczyźnie życia. W niektórych miastach Polski Dzień Tolerancji to okazja do specjalnych seansów kinowych czy spotkań kulturalnych.

Cele Dnia Tolerancji:

 uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;
 przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię;
 kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji;
 zmobilizowanie opinii publicznej w temacie tolerancji i informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;
 wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Opracowała: mgr Monika Anyszkiewicz neurologopeda