Procedury zakwalifikowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce.

1.     Podstawą przyjęcia  jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez zespół orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

2.     Terapią objęte są dzieci od 0 do 5 roku życia. W wyjątkowych sytuacjach na zajęcia mogą uczęszczać dzieci powyżej 5 roku życia. 

3.      Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia wczesnego wspomagania  mają dzieci:

- z terenu działania Poradni tj. miasta i gminy Warka, gminy Jasieniec i gminy Chynów,

- nie objęte opieką terapeutyczną w innych ośrodkach,

- nie mające  zajęć rewalidacyjnych w swoich placówkach edukacyjnych/przedszkole, szkoła/,

- których rodzice wywiązywali się z zasad zawartych w "Regulaminie uczęszczania dziecka na zajęcia WWR"  oraz którzy aktywnie współpracowali w realizowaniu zaleceń zawartych w Indywidualnym Programie Terapeutycznym w ubiegłym roku szkolnym.

4.     Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą, aby ich dziecko zostało zakwalifikowane do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju muszą posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  

5.     Decyzja o przyjęciu dziecka na zajęcia  następuje po uzyskaniu skierowania z organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Grójcu. Podstawą uzyskania skierowania jest złożony przez rodzica wniosek z załączoną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Grójcu.

6.     Rekrutacja na zajęcia  trwa do 30 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

7.     W przypadku wolnych miejsc na zajęcia terapeutyczne rekrutacja jest możliwa w trakcie całego roku szkolnego.

8.     Zajęcia z poszczególnymi specjalistami zaczynają we wrześniu a kończą indywidualnie w zależności od możliwości i stanu psychicznego dziecka.

9.     Każdy rodzic/opiekun prawny  jest zobowiązany do udziału w grupach wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przyjętym harmonogramem spotkań na dany rok szkolny.

10.  Zajęcia są realizowane w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne wczesnego wspomagania rozwoju zaakceptowane przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

11.  W przypadku nie przestrzegania "Regulaminu uczęszczania dziecka na zajęcia WWR" rodzice/opiekunowie prawni dziecka są informowani osobiście lub telefonicznie o zakończeniu zajęć oraz w dokumentacji dziecka zostaje zapisana informacja o przerwaniu terapii.

 

                                                                             Zespół wczesnego wspomagania Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej  w Warce