Skuteczna profilaktyka niepowodzeń szkolnych badania przesiewowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce, prowadzi od wielu lat w przedszkolach i szkołach  z rejonu działania Poradni  profilaktyczne badania przesiewowe dzieci 5-6 letnich uczęszczających do oddziału „0” oraz  uczniów klas I.

Mają one na celu:

1.    wczesne wykrywanie u dzieci nieprawidłowości w rozwoju i zagrożenie ryzykiem dysleksji rozwojowej (badanie psychologiczne i pedagogiczne),
2.    wychwycenie dzieci z zaburzeniami mowy, wymagające interwencji logopedy,
3.    wyłonienie dzieci z zaburzeniami fizjologicznego słyszenia,
4.    wczesną  interwencję i pomoc w wyrównaniu stwierdzonych zaburzeń rozwojowych poprzez  udzielanie dzieciom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia rozwojowego.

Planując powyższe badania wyszliśmy naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na skuteczne działania profilaktyczne zmierzające do zapobiegania niepowodzeniom szkolnym uczniów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła w bieżącym roku szkolnym przesiewowe badania psychologiczne, logopedyczne, badania Skalą Ryzyka Dysleksji oraz Baterią 5/6 (R) oraz  przesiewowe badania słuchu wg Multimedialnego Programu „Słyszę”. 

Badania zostały przeprowadzone w przedszkolach i szkołach, które odpowiedziały na ofertę Poradni, i zgłosiły  chęć przystąpienia do programu  profilaktycznych przesiewowych  badań specjalistycznych. 

 Badania przesiewowe prowadzone przez specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Warce w roku szkolnym 2015/2016.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi. 

Imię  i nazwisko diagnosty

 

Rodzaj badania

Oddział/klasa

Liczba dzieci objętych badaniem

Mgr Ewa Aleksandrowicz

 

Pedagogiczne

 

Skala Ryzyka Dysleksji dzieci wstępujących do szkoły (Bateria 5-6 (R)

Klasa I

25 uczniów

 

Mgr Ewa Aleksandrowicz

Badanie Słuchu „Słyszę”

Klasa I

25 uczniów

Mgr Anna Świetlik

 

Logopedyczne

Oddział przedszkolny

16 dzieci

Mgr Patrycja Pernak-Donica

 

Psychologiczne

Oddział „0”

15 dzieci

  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziszynku. 

Imię  i nazwisko diagnosty

 

Rodzaj badania

Oddział/klasa

Liczba dzieci objętych badaniem

Mgr Agnieszka Glinka

psychologiczne

Oddział „0”

 

Oddział przedszkolny

14 dzieci

 

7 dzieci

Mgr Monika Anyszkiewicz

Logopedyczne

Oddział przedszkolny (dzieci 3, 4, 5 letnie),

 

22 dzieci

Mgr Magdalena Włodarczyk

 

Pedagogiczne

Skala Ryzyka Dysleksji dzieci wstępujących do szkoły (Bateria 5-6 (R)

 

Klasa I

10 uczniów

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

Imię  i nazwisko diagnosty

 

Rodzaj badania

Oddział/klasa

Liczba dzieci objętych badaniem

Mgr Ewa Aleksandrowicz

Pedagogiczne

 

Skala Ryzyka Dysleksji dzieci wstępujących do szkoły (Bateria 5-6 (R)

Klasa I

10 uczniów

Mgr Patrycja Pernak-Donica

 

Psychologiczne

Oddział „0”

13 dzieci

Mgr Anna Świetlik

Logopedyczne

Oddział „0”

13 dzieci

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej.

Imię  i nazwisko diagnosty

 

Rodzaj badania

Oddział/klasa

Liczba dzieci objętych badaniem

Mgr Agnieszka Glinka

Psychologiczne

Oddział „0”

 

Oddział przedszkolny

8 dzieci

 

7 dzieci

Mgr Magdalena Włodarczyk

Pedagogiczne

 

Skala Ryzyka Dysleksji dzieci wstępujących do szkoły (Bateria 5-6 )

 

Klasa I

10 uczniów

 

Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Warce

Imię  i nazwisko diagnosty

 

Rodzaj badania

Oddział/klasa

Liczba dzieci objętych badaniem

Mgr Monika Anyszkiewicz

Logopedyczne

Dzieci 3,4,5 letnie

19 dzieci

 

Niepubliczne Przedszkole „Bociek” w Chynowie 

Imię  i nazwisko diagnosty

 

Rodzaj badania

Oddział/klasa

Liczba dzieci objętych badaniem

Mgr Monika Anyszkiewicz

Logopedyczne

Dzieci 3,4 letnie

15 dzieci

 

Ogółem przesiewowymi badaniami logopedycznymi objęto 85 dzieci.

Badaniami pedagogicznymi mającymi na celu wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych u dzieci warunkujących  dysleksję objęto 55 dzieci.

Badaniami psychologicznymi mającymi na celu wstępna ocenę rozwoju poznawczego dziecka objęto 64 dzieci.

Badanie przesiewowe słuchu „Słyszę” przeprowadzono tylko w 1 szkole w klasie I  w grupie 25 uczniów.

Wszystkie badania zostały przeprowadzone za zgodą i na wniosek rodzica.

Pracownicy poradni  na podstawie zebranego materiału diagnostycznego  wytypowali część dzieci z grupy ryzyka edukacyjnego do pogłębionych badań psychologiczno -pedagogiczno-logopedycznych na terenie poradni.

Diagnoza po badaniach przesiewowych zakończona jest wystawieniem opinii, na podstawie której  dziecko  powinno zostać włączone do odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w placówce, do której uczęszcza.  Opinia to również  informacja dla  rodzica, nauczyciela o obecnym stanie rozwoju poznawczego  dziecka , jego poziomie rozwoju mowy.

Celowość prowadzenia badań przesiewowych.

1.   Przesiewowe badania logopedyczne i przesiewowe badania Skalą Ryzyka Dysleksji  pozwalają na wczesne rozpoznanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dzieci.
2.   Profilaktyczne badania przesiewowe pozwolą na  wczesną interwencję w postaci skierowania dziecka/ucznia na pogłębione badania diagnostyczne w Poradni już w oddziale „0” lub na początku klasy I.
3.  Przesiewowa diagnoza logopedyczna, psychologiczno-pedagogiczna umożliwia szybkie zakwalifikowanie dzieci/uczniów do odpowiednich form pomocy w postaci zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych na terenie szkoły.
4.   Badania przesiewowe SRD umożliwią wyłonienie uczniów z wysokim ryzykiem dysleksji rozwojowej i skierowanie ich na pogłębione badanie diagnostyczne do Poradni, a także skierowanie na specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
5.  Wyniki badań Skalą Ryzyka Dysleksji wykorzystywane są przy kontrolnej diagnozowaniu uczniów klas starszych i zdecydowanie  wspomagają diagnozę przyczyn trudności dydaktycznych, w tym specyficznych trudności w uczeniu się.
6.   Badania przesiewowe słuchu „Słyszę” pozwalają na wyłonienie dzieci których słuch fizjologiczny jest nieprawidłowy co ogranicza słyszalność dźwięków mowy i może rzutować na rozwój mowy oraz trudności w nauce czytania i pisania.
7.  Konsultacje i spotkania indywidualne z nauczycielami i rodzicami badanych dzieci pozwoliły szczególnie rodzicom na pogłębienie  znajomość problematyki trudności szkolnych, w tym specyficznych trudności w uczeniu się.

 

W przyszłym roku szkolnym planujemy kontynuację badań przesiewowych, które są skuteczną profilaktyką zapobiegania niepowodzeniom szkolnym.

 


Opracowanie:
Mgr Elżbieta Paczka- Dyrektor