Wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziś i jutro - relacja z konferencji

Mgr Ewa Aleksandrowicz

W dniu 14 kwietnia 2023 roku odbyła się konferencja „Wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziś i jutro” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych – Pani Jolanta Sitarek -wicestarosta Powiatu Grójeckiego, Pani Barbara Orłowska – naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Grójcu, Pani Karolina Sałyga – sekretarz Miasta i Gminy Warka, Pani Agnieszka Kosior wizytator Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek oświatowych w tym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dyrektorzy i pracownicy Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorzy publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia, a także nauczyciele, psychologowie i pedagodzy.

mgr Ewa Aleksandrowicz oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce
mgr Ewa Aleksandrowicz oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce

Grono prelegentów stanowili zaproszeni goście: dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej, mgr Wojciech Ciaputa – certyfikowany terapeuta C-Eye oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce: mgr Ewa Aleksandrowicz, mgr Monika Anyszkiewicz, mgr Urszula Rutkowska oraz mgr Magdalena Włodarczyk.

W trakcie konferencji zaprezentowano następujące tematy:

 • Wsparcie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Międzyresortowe wsparcie – projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej;
 • Wykorzystanie C-Eye PRO w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Podniesienie efektywności terapii logopedycznej poprzez zastosowanie innowacyjnych metod terapeutycznych – elektrostymulacja, kinesiotaping;
 • Efektywne wsparcie ucznia z ASD poprzez wykorzystanie technik i metod stosowanej analizy zachowania;
 • Wykorzystanie metody Neuroflow w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Jako pierwsza głos zabrała mgr Ewa Aleksandrowicz, pedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce. Tematem było ,,Wsparcie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Podczas prelekcji podkreślono fakt, że podstawowym aspektem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest jego rzetelna diagnoza. Wszelkie formy indywidualizacji – dotyczące dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – powinny bazować na rozpoznawaniu i wykorzystaniu potencjału dziecka do pokonywania deficytów. Kolejnym ważnym aspektem jest tworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych. Nauczyciel powinien dostosować metody i formy pracy z dzieckiem do jego możliwości, uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną. Wiąże się to na przykład z działaniami takimi jak:

 • dostosowanie sposobu komunikowania się z uczniem,
 • zachowanie właściwego dystansu, o wydłużenie czasu pracy, o zmiana form aktywności,
 • dzielenie materiału nauczania na mniejsze partie, zmniejszenie liczby zadań, do wykonania, zwiększenie liczby ćwiczeń i powtórzeń materiału,
 • częste odwoływanie się do konkretu, o stosowanie metody poglądowości – umożliwienie poznawania wielozmysłowego,
 • dostosowanie liczby bodźców związanych z procesem nauczania, o zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych i środków technicznych,
 • zapewnienie uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi możliwości korzystania z nauki języków obcych na miarę jego potrzeb i możliwości.

Drugi wykład nosił tytuł ,,Międzyresortowe wsparcie – projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”. Poprowadził go dr Radosław Piotrowicz - pedagog specjalny, oligofrenopedagog zajmujący się rehabilitacją dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, specjalista wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta i diagnosta z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Dr Radosław Piotrowicz
Wystąpienie dra. Radosława Piotrowicza

Następnie wystąpił mgr Wojciech Ciaputa - oligofrenopedagog, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, terapeuta AAC, terapeuta metody PODD, certyfikowany terapeuta C-Eye. Jego wystąpienie dotyczyło wykorzystania urządzenia C-Eye® Pro w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. System C-Eye® wykorzystuje technologię śledzenia wzroku - eyetracking. Z pomocą tej metody możemy określić położenie na ekranie punktu skupienia wzroku osoby badanej. Użytkownik otrzymuje gotowy system (urządzenie wraz z oprogramowaniem) umożliwiający efektywną terapię i komunikację. C-Eye® posiada, także specjalne moduły do wszechstronnej terapii dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Mgr Wojciech Ciaputa

Kolejnym tematem było „Podniesienie efektywności terapii logopedycznej poprzez zastosowanie innowacyjnych metod terapeutycznych – elektrostymulacja, kinesiotaping”. Wykład poprowadziła mgr Monika Anyszkiewicz, psycholog, neurologopeda, tyflopedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce. Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych. Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzałe połykanie z językiem znajdującym się na górnych dziąsłach i podniebieniu twardym. Kinesiotaping ma szerokie zastosowanie w terapii wielu zaburzeń mowy oraz daje możliwość dodatkowego wsparcia oraz wzmocnienia efektów terapeutycznych. Należy pamiętać, że nie jest on substytutem terapii logopedycznej, lecz jej uzupełnieniem, co oznacza, że terapia logopedyczna nie powinna ograniczać się wyłącznie do aplikacji plastrów. Elektrostymulacja to metoda terapeutyczna, która od lat z powodzeniem jest stosowana w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Metoda ta jest dedykowana tym osobom, u których występują dysfunkcje aparatu mowy, w szczególności języka, warg i podniebienia. Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Polega on na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji. Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe podniebienia, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Mgr Monika Anyszkiewicz

Jako kolejna głos zabrała mgr Urszula Rutkowska pedagog, oligofrenopedagog oraz specjalista Stosowanej Analizy Zachowania. Tematem było ,,Efektywne wsparcie ucznia z ASD poprzez wykorzystanie technik i metod stosowanej analizy zachowania”.

Mgr Urszula Rutkowska

Stosowana Analiza Zachowania jest dyscypliną naukową. Wykorzystuje procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem, aby dzięki nim uczyć potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelować problemy istotne społecznie. Stosowana Analiza Zachowania jest metodą opartą na dowodach naukowych. Kiedyś uważa za metodę dyrektywną, teraz jest metodą dyrektywno-podążającą.

Ostatni temat konferencji to „Wykorzystanie metody Neuroflow w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”. Przedstawiła go mgr Magdalena Włodarczyk - oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, provider Neuroflow. Metoda ta jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce

W trakcie przerwy kawowej dużym powodzeniem cieszyło się stanowisko C-Eye. Mgr Wojciech Ciaputa demonstrował gościom zasady działania urządzenia oraz zachęcał do spróbowania swoich sił podczas mini treningu.

W trakcie przerwy kawowej dużym powodzeniem cieszyło się stanowisko C-Eye. Mgr Wojciech Ciaputa demonstrował gościom zasady działania urządzenia oraz zachęcał do spróbowania swoich sił podczas mini treningu.

Na zakończenie konferencji głos zabrała Pani Jolanta Sitarek, Wicestarosta Powiatu Grójeckiego

Zdjęcia i opracowanie: mgr Patrycja Pernak psycholog Poradni