Udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Specjaliści Poradni udzielają dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy w formie indywidualnych i grupowych zajęć, takich jak:

 • indywidualna terapia logopedyczna wraz z terapią jąkania,
 • terapia dla małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy ,
 • grupowe zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci w  wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • terapia pedagogiczna dla uczniów dyslektycznych,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami komunikacji,
 • terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback,
 • terapia z elementami integracji sensorycznej SI,
 • terapia behawioralna,
 • terapia poznawczo-behawioralna,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne dla  dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • terapia psychologiczna mająca na celu pomoc dzieciom z trudnościami emocjonalnymi oraz sprawiającym trudności wychowawcze,
 • terapia psychologiczna mająca na celu  pomoc uczniom w budowaniu pozytywnej samooceny i przezwyciężaniu nieśmiałości,
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju,
 • wsparcie psychoedukacyjne dla rodziców dzieci ze stwierdzoną nadpobudliwością psychoruchową, z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • interwencja kryzysowa, 
 • grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.