Organizowanie i prowadzenie wspomagania placówek i szkół


Specjaliści Poradni prowadzą wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez:

 • tworzenie sieci wsparcia dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, wychowawców grup wychowawczych,
 • organizowanie stałych  punktów konsultacyjnych w przedszkolach/szkołach na wniosek dyrektora, nauczyciela, specjalisty szkolnego,
 • pomoc w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci poprzez  prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych na terenie przedszkoli i szkół (na wniosek dyrektora, nauczyciela, specjalisty szkolnego),
 • pomoc w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci poprzez  prowadzenie psychologicznych  badań przesiewowych na terenie przedszkoli i szkół, (na wniosek dyrektora, nauczyciela, specjalisty szkolnego),
 • pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, 
 • obserwację dzieci na terenie placówek w przypadkach interwencji kryzysowej lub potrzeby podjęcia działań mediacyjnych,
 • udzielanie wsparcia nauczycielom, wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ( konsultacje, warsztaty, działalność informacyjno-szkoleniowa), 
 • spotkania szkoleniowo-informacyjne dla rad pedagogicznych, nauczycieli wszystkich typów szkół i  placówek (zgodnie z zapotrzebowaniem),
 • prowadzenie grup wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych z rejonu działania poradni w ramach sieci wsparcia,
 • prowadzenie grup wsparcia dla logopedów szkolnych w ramach sieci  wsparcia,
 • udzielanie porad i konsultacji specjalistom szkolnym z rejonu działania poradni.