Diagnozowanie dzieci i młodzieży

 
Prowadzimy badania diagnostyczne:

  • poziomu rozwoju psychoruchowego małego dziecka 0- 5 r. ż z terenu działania Poradni,
  • badania gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych,
  • badania przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
  • diagnozę kliniczną dziecka i jego rodziny,
  • diagnozę logopedyczną,
  • diagnozę uczniów zdolnych,
  • badania przyczyn niedostosowania społecznego dzieci i uczniów oraz trudności wychowawczych,
  • wstępna diagnoza psychologiczna funkcjonowania dzieci/uczniów z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych,
  • diagnozę predyspozycji zawodowych oraz pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia,
  • badania diagnostyczne dla potrzeb zespołów  orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.