CO ZAWIERA OPINIA?

w Opinie

Diagnoza zawarta w opinii pomaga zrozumieć problemy dziecka i wskazuje metody pracy w domu i w szkole. Dzięki opinii nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia. Na jej podstawie określone zostają formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej mające na celu wspieranie dziecka w pokonywaniu trudności. W przypadku stwierdzonych specyficznych trudności (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) opinia umożliwia dostosowanie warunków na egzaminach zewnętrznych zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.