KTO MOŻE ODEBRAĆ OPINIĘ?

w Opinie

Opinię może odebrać rodzic lub prawny opiekun dziecka, a także pełnoletni uczeń.