JAK ORGANIZOWANE ZAJĘCIA W RAMACH INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA?

w Indywidualna ścieżka kształcenia

Organizacja procesu nauczania w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia uzależniona jest od potrzeb i możliwości psychoruchowych dziecka. Na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.