WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

obowiązujące na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19. Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z oferty Poradni oraz pracowników Poradni.
Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują wytyczne epidemiologiczne

Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r.:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, przed wizytą w Poradni proszeni będą o wypełnienie krótkiej ankiety wstępnej dotyczącej aktualnego stanu zdrowia.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia na badania mają dzieci, którym kończy się okres ważności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania, następnie dzieci, których rodzice ubiegają się o nowe orzeczenie lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci, które wymagają przeprowadzenia oceny dojrzałości szkolnej.
 3. Składanie wniosków o orzeczenia/opinie oraz odbiór orzeczeń /opinii odbywa się w specjalnie wydzielonym miejscu.
 4. Rodzic/ opiekun prawny umawia dziecko na wizytę drogą telefoniczną lub emailową, po uprzedniej analizie dokumentacji dziecka przez specjalistę poradni.
 5. Rodzic informowany jest o warunkach przebywania w poradni.
 6. Na badanie przyjmowane są tylko dzieci zdrowe – bez objawów infekcji i alergii.
 7. Poradnia nie przyjmuje dzieci z rodzin (zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym) objętych kwarantanną. Przed wizytą w Poradni rodzic/ opiekun prawny wypełnia ankietę wstępną.
 8. Na badanie przychodzi jeden rodzic/opiekun prawny z jednym dzieckiem.
 9. Rodzic/ opiekun prawny po wejściu do Poradni jest zobowiązany zdezynfekować ręce dziecka i własne.
 10. Rodzic/ opiekun prawny przebywając w Poradni jest zobowiązany zakryć nos i usta maseczką.
 11. Na korytarzu Poradni nie może przebywać więcej niż 2 osoby dorosłe jednocześnie (rodzice/ opiekunowie prawni) z zachowaniem dystansu 2 metrów od siebie.
 12. Dziecko nie przynosi do Poradni picia, jedzenia, zabawek.
 13. W przypadku, gdy specjalista Poradni zdecyduje, że obecność rodzica/opiekuna prawnego w gabinecie podczas badania dziecka jest potrzebna, należy zachować bezpieczny, 2 metrowy odstęp od miejsca badania.
 14. Poradnia zapewnia narzędzia diagnostyczne, przybory niezbędne do dokonania diagnozy, które są dezynfekowane po każdym dziecku.
 15. Podczas badania/spotkania specjalista używa przyłbicy/ maseczki i rękawiczek ochronnych.
 16. Po wyjściu klienta specjalista dezynfekuje blat biurka i używane przedmioty.
 17. Po przeprowadzeniu badania gabinet należy wywietrzyć.
 18. Wywiady i rozmowy postdiagnostyczne przeprowadzamy telefonicznie.
 19. Pracownicy powyżej 60 r.ż. i/lub z przewlekłymi problemami zdrowotnymi nie są angażowani w działania diagnostyczne prowadzone w bezpośredniej pracy z klientem.
 20. Pracownicy poradni przychodząc do pracy i podpisując listę obecności deklarują jednocześnie, że ich stan zdrowia nie wskazuje na występowanie u nich choroby.
 21. W przypadku podejrzenia zakażenia pracownik powiadamia Dyrektora Poradni w celu podjęcia stosowanych działań.

mgr Agnieszka Glinka – Dyrektor Poradni