W JAKI SPOSÓB OTRZYMAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DLA DZIECKA?

Poradnie obowiązuje rejonizacja. Zgłaszając się do poradni należy kierować się adresem zamieszkania/zameldowania. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola/szkoły należy wybrać poradnię opiekującą się daną placówką.

Na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, a także na podstawie przeprowadzonych diagnoz i zebranej dokumentacji (zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością, inna dokumentacja medyczna, opinia o funkcjonowaniu dziecka z przedszkola/szkoły), zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej rozstrzyga, czy zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.