TERAPIA NEUROFLOW

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD)

Słyszenie jest wynikiem tysięcy lat ewolucji ukierunkowanej na uzyskanie informacji o otaczającym nas środowisku i efektywnym komunikowaniu się za pomocą mowy. Ucho ma za zadanie przekazać możliwie pełną informację o otaczającym świecie dźwięków, a zadaniem mózgu jest odpowiednie jej przetworzenie i zinterpretowanie. 

Podczas słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów, których ważnym elementem jest czynnik czasu. Prawidłowa percepcja czasu i kolejności zdarzeń akustycznych jest fundamentem dobrego rozumienia mowy. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego.

 

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

·       Lokalizacja źródła dźwięku

·       Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy

·       Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych

·       Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego

·       Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej

·       Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD to jedna z przyczyn trudności w uczeniu się dzieci

·       Podstawowe znaczenie dla skutecznej nauki i przyswajania wiedzy kanałem słuchowym mają wymienione wyższe umiejętności (funkcje) słuchowe. Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym. W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3% do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci.

Profile kliniczne APD

ZABURZENIA SŁYSZENIA NA POZIOMIE FONOLOGICZNYM (ang. Decoding Deficit) są najczęstszą postacią ośrodkowych zaburzeń słuchu. Ich istotą są zaburzenia identyfikacji, różnicowania i zapamiętywania cech akustycznych dźwięków mowy oraz trudności w rozumieniu mowy w hałasie.

·      dzieci z tego typu zaburzeniami mają problemy z różnicowaniem zmian wysokości i głośności dźwięków, fonemów (głosek), co przekłada się na trudności w czytaniu i pisaniu oraz często współwystępujące wady wymowy

·      problem z rozumieniem mowy w hałasie u tych dzieci wynika z nieprawidłowej percepcji zmian wysokości dźwięku, a nie z problemów z koncentracją uwagi.

ZABURZENIA UWAGI SŁUCHOWEJ (ang. Auditory Attention Deficit) to drugi pod względem częstości występowania profil zaburzeń APD.

·      Dzieci z zaburzeniami uwagi słuchowej mają duże trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych (w hałasie), szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób.

·    Charakterystyczne są również trudności z dłuższym utrzymaniem uwagi, impulsywność oraz zaburzona krótkotrwała pamięć słuchowa. U dzieci tych niekiedy rozpoznawane są współistniejące zaburzenia uwagi (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD).

ZABURZENIA INTEGRACJI (ang. Integration Deficit) są rzadziej spotykaną formą ośrodkowych zaburzeń słuchu.

·      Dzieci z zaburzeniami integracji słuchowo-wzrokowej mają trudności w zadaniach wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takich jak: rozumienie ze słuchu, rysowanie, pisanie i czytanie, taniec oraz wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy.

·      Często deficyt integracji ujawnia się już w młodszym wieku i są one wówczas rehabilitowane metodą integracji sensorycznej.

Jak odbywa się trening?

Trening słuchowy Neuroflow®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. 

Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia. 

Założenia treningu Neuroflow:

·      Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych.

·      Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni.

·      Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.

·      Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.

·      Diagnozy prowadzą certyfikowani Providerzy Treningu Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą.

Poradnia Psychologiczno- pedagogiczna w Warce oferuje bezpłatną diagnozę przetwarzania słuchowego.

Opracowała: mgr Magdalena Włodarczyk - pedagog, terapeuta SI, Providera Neuroflow® ATS.

Inspiracja: www.neuroflow.pl