Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce znajdującej się pod adresem serwisu internetowego https://www.poradniawarka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury;
  • brak dostępności języka migowego;
  • filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji;
  • nie wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-05-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja zwrotna i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, adres poczty elektronicznej: ppp_warka@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 505 761 583.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna: 

Adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce
 ul. Grójecka 11, 05-660 Warka.

Główne wejście do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce usytuowane jest od strony parkingu budynku przy ul. Grójeckiej 11. Wejście nie ma ograniczeń architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, które uniemożliwiałyby swobodne wejście do budynku.

Przed budynkiem funkcjonuje parking przeznaczony dla interesantów z wyznaczonym, jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia Poradni znajdują się na 1-szym piętrze, dla interesantów jak i osób niepełnosprawnych dostępna jest winda oraz klatka schodowa. Korytarz i pomieszczenia dostosowane są do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku na 1-szym piętrze znajdują się 3 toalety, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika po wcześniejszym zgłoszeniu.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić  pisemnie na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce, ul. Grójecka 11, 05-660 lub telefonicznie na numer telefonu: 505 761 583.