Harmonogramy i procedury

PROCEDURA ZGŁASZANIA DZIECI NA BADANIA DO PORADNI - ROK SZKOLNY 2016/2017


1. Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne:

  • Pisemny wniosek rodzica lub prawnych opiekunów-dostępny w sekretariacie poradni, pedagoga/psychologa szkolnego lub na stronie internetowej www.poradniawarka.pl
  • W przypadku osób pełnoletnich wniosek wypełnia osoba ubiegająca się o badanie.
  • Arkusz obserwacyjny ucznia wypełniony przez szkołę lub przedszkole (druk do pobrania w poradni, u pedagoga/psychologa szkolnego lub na stronie internetowej poradni).

2. W wyznaczonym na diagnozę dniu, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia:

  • Książeczki zdrowia dziecka( pierwsza wizyta).
  • Dokumentacji lekarskiej w przypadku dzieci pozostających pod opieką lekarzy specjalistów.
  • Przynajmniej 3 zeszytów przedmiotowych - bieżących i z poprzednich lat nauki,dyktanda lub pracy klasowej z jęz. polskiego.
  • Innej dokumentacji związanej ze zgłaszanym problemem.

3. W przypadku wcześniejszych badań dziecka w innych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prosimy rodzica o złożenie w w/w poradniach wniosku z prośbą o przekazanie całej dokumentacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce.

4. Na badanie niezależnie od wieku uczeń zawsze zgłasza się z rodzicem.

5. Pełne badania psychologiczno-pedagogiczne trwają ok.6 godzin, dlatego przeprowadzane są w II etapach.

6. Zapis na diagnozę logopedyczną nie wymaga skierowania od lekarza, jedynie wniosku rodzica złożonego w sekretariacie poradni.
7. Niemożność przybycia dziecka na badanie w wyznaczonym terminie należy zgłosić jak najwcześniej w sekretariacie poradni - telefon: 48-667-28-89 lub 505 761 583.

8. Istnieje możliwość kontaktu ze specjalistami poradni: psychologiem, pedagogiem, logopedą poprzez adres e-mail:

 
HARMONOGRAM BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

 Rodzaj badania

 Termin składania
 wniosków przez rodzica
 lub prawnego opiekuna

 Termin przeprowadzenia
 badania

 Dla potrzeb zespołu orzekającego o potrzebie 
 kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego

 Cały rok szkolny

 Po ustaleniu 
 w sekretariacie

 Dla potrzeb zespołu opiniującego 
 o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 Cały rok szkolny

 Po ustaleniu 
 w sekretariacie

 Badanie gotowości szkolnej

 Kwiecień-czerwiec 2017

 Maj-sierpień 2017

 Objęcie dziecka 5-6-letniego odpowiednią formą 
 pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 w przedszkolu, oddziale przedszkolnym

 Październik 2016-

grudzień 2016

 Październik 2016- 
 - styczeń 2017

 Opiniowanie w różnych sprawach 
 określonych w odrębnych przepisach

 Cały rok szkolny

 Po ustaleniu 
 w sekretariacie

 Objęcie ucznia odpowiednią formą pomocy 
 psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 Cały rok szkolny

 Po ustaleniu 
 w sekretariacie

 Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się

 Cały rok szkolny

 Na bieżąco

 Diagnoza dzieci zdolnych - opiniowanie w sprawie 
 zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

 Cały rok szkolny

 Na bieżąco

 Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej

 Wrzesień 2016 -
 - Maja 2017

 Po ustaleniu terminu 
 w sekretariacie, nie później 
 niż kwiecień 2016

 Zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją 
 rozwojową, sprężonymi niepełno sprawnościami 
 lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego

 Cały rok szkolny

 Na bieżąco

 Opiniowanie w sprawie przyjęcia do oddziału 
 przysposobiającego do pracy organizowanego 
 w gimnazjum

 Kwiecień-sierpień 2016

 Po ustaleniu 
 w sekretariacie

 Diagnoza wad wymowy

 Cały rok szkolny

 Po ustaleniu terminu 
 z logopedą

 Badanie przesiewowe słuchu indywidualne 


 Badanie przesiewowe słuchu grupowe na terenie szkół

 Cały rok szkolny

 

 

 

Na bieżąco 

 

 Październik-listopad 2016

 

 Badanie przesiewowe mowy na terenie szkół

 

 Październik-listopad 2016

 Badanie przesiewowe psychologiczne na terenie szkół

 

 Październik-listopad 2016

 Badanie preferencji zawodowych indywidualne 


 Badanie preferencji zawodowych grupowe na terenie szkół

 Cały rok szkolny

 

 Cały rok szkolny

 Po ustaleniu terminu 
 z doradcą zawodowym