NA CZYM POLEGA BADANIE?

Pierwsza wizyta w poradni

Specjalista w swojej pracy wykorzystuje wiedzę, doświadczenie i wystandaryzowane testy do badania różnych obszarów rozwoju i funkcjonowania dziecka w zależności od zgłoszonego problemu.

CZY POTRZEBNE JAKIEŚ DOKUMENTY NA WIZYTĘ?

Pierwsza wizyta w poradni

Na pierwszą wizytę w Poradni, w zależności od problemu, może się być przydatna np.: książeczka zdrowia dziecka, informacja o dziecku w formie pisemnej od nauczyciela, inne dokumenty od lekarza czy innego specjalisty.

CZY MUSZĄ TO BYĆ RODZICE, A MOŻE MÓGŁBY BYĆ TO KTOŚ INNY NP. BABCIA?

Pierwsza wizyta w poradni

Na wizycie z dzieckiem w Poradni muszą być rodzice dziecka lub jeden z rodziców o prawnie uregulowanej sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem, a w innych sytuacjach opiekun prawny.

CZY NA WIZYTĘ NALEŻY PRZYJŚĆ Z DZIECKIEM?

Pierwsza wizyta w poradni

Na wizytę do poradni rodzice przychodzą z dzieckiem.

CZY DANE MOJEGO DZIECKA CHRONIONE?

Pierwsza wizyta w poradni

Tak, Poradnia jest zobowiązana do szczególnej ochrony danych osobowych. 

CZY ZAJĘCIA W PORADNI PŁATNE?

Pierwsza wizyta w poradni

Wszelaka pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ DO PORADNI?

Pierwsza wizyta w poradni

W celu przeprowadzenia badania u psychologa, logopedy, pedagoga rodzice zapisują swoje dziecko osobiście w sekretariacie Poradni. Wymagane jest podanie numeru PESEL dziecka.

W przypadku konsultacji psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej lub u doradcy zawodowego rodzice mogą zapisać swoje dziecko telefonicznie lub osobiście.

KTO MOŻE ODEBRAĆ OPINIĘ?

Opinie

Opinię może odebrać rodzic lub prawny opiekun dziecka, a także pełnoletni uczeń.

JAKI JEST CZAS OCZEKIWANIA NA OPINIĘ?

Opinie

Opinia jest wydawana w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku na pierwszym badaniu. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba) okres ten może zostać wydłużony do 60 dni.

CZY OPINIA MOŻE BYĆ BEZPOŚREDNIO PRZEKAZANA DO SZKOŁY?

Opinie

Opinia może być przekazana do szkoły, jeżeli rodzić złoży pisemną prośbę o przekazanie dokumentu.

CO ZAWIERA OPINIA?

Opinie

Diagnoza zawarta w opinii pomaga zrozumieć problemy dziecka i wskazuje metody pracy w domu i w szkole. Dzięki opinii nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia. Na jej podstawie określone zostają formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej mające na celu wspieranie dziecka w pokonywaniu trudności. W przypadku stwierdzonych specyficznych trudności (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) opinia umożliwia dostosowanie warunków na egzaminach zewnętrznych zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

JAK ORGANIZOWANE ZAJĘCIA W RAMACH INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA?

Indywidualna ścieżka kształcenia

Organizacja procesu nauczania w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia uzależniona jest od potrzeb i możliwości psychoruchowych dziecka. Na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.

JAK DŁUGO WAŻNA JEST OPINIA W SPRAWIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA?

Indywidualna ścieżka kształcenia

Indywidualną ścieżkę kształcenia wydaje się na okres nie dłuższy, niż rok szkolny.

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ W SPRAWIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA?

Indywidualna ścieżka kształcenia

Należy zgłosić się do publicznej poradni w rejonie działania placówki, do której uczęszcza dziecko. Na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, w ciągu 30 dni od daty jego złożenia, zostaje wydana opinia. Do wniosku należy dołączyć opinię od nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem w przedszkolu/szkole, która szczegółowo określa trudności w funkcjonowaniu oraz w przypadku dziecka przewlekle chorego – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

CZYM JEST INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA?

Indywidualna ścieżka kształcenia

Indywidualna ścieżka kształcenia jest jedną z form pomocy uczniom, którzy przez wzgląd na trudności w funkcjonowaniu (uwarunkowane szczególnie stanem zdrowia) nie mogą brać udziału w zajęciach z zespołem klasowym.Określa w szczególności – zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego/zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem, a także – działania jakie powinny zostać podjęte w celu poprawy funkcjonowania i wyeliminowania trudności dziecka.