Poniżej znajdą Państwo wszystkie niezbędne druki jakie są wymagane podczas współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Warce.

Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia z wadą wzroku

Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia z wadą słuchu

Wniosek o przekazanie teczki indywidualnej

Skierowanie dziecka 5-6-letniego

Opinia o uczniu kierowanym do poradni na badanie diagnostyczne pod kątem specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu

Opinia o uczniu kierowanym do poradni na badania diagnostyczne pod kątem trudności w nauce matematyki

Opinia wychowawcy i/lub pedagoga szkolnego o uczniu skierowanym do poradni w sprawie trudności wychowawczych

Opinia o uczniu kierowanym do poradni na badanie diagnostyczne pod kątem trudności w pisaniu i czytaniu, przeznaczony dla uczniów klas I-III

Opinia o uczniu kierowanym do poradni na badanie pod kątem trudności szkolnych

Opinia o uczniu zgłaszanym na konsultację do doradcy zawodowego

Zamówienie szkolenia dla Rady Pedagogicznej

Zamówienie szkolenia warsztatów dla nauczycieli

Zgodę na przeprowadzenie badań przesiewowych

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia szkoły ponadpodstawowej

Zamówienie spotkania, pogadanki dla rodziców

Zamówienie warsztatów / prelekcji dla uczniów

Zamówienie szkolenia warsztatów dla rodziców

Wniosek lekarza do nauczania indywidualnego - praktyki

Wniosek lekarza do nauczania indywidualnego - szkoła

Wniosek lekarza do nauczania indywidualnego - przedszkole

Wniosek lekarza do kształcenia specjalnego