Pytania i odpowiedzi

Kto wchodzi w skład Zespołu Orzekającego? 

W skład Zespołu wchodzą: Przewodniczący Zespołu Orzekającego, psycholog, pedagog, lekarz oraz inni specjaliści (w szczególności specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej). 

Co decyduje o przyznaniu orzeczenia? 

O przyznani u orzeczenia decyduje Zespół Orzekający na podstawie zgromadzonej dokumentacji, w tym wyników z przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych. 

Czy wnioskodawca zostaje powiadomiony o posiedzeniu Zespołu Orzekającego? 

Tak, wnioskodawca otrzymuje pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. 

Czy wnioskodawca może brać udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego? 

Tak, wnioskodawca może brać udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego. 

Kiedy i gdzie mogę odebrać orzeczenie? 

Poradnia ma obowiązek wydać orzeczenie w ciągu 7 dni od posiedzenia Zespołu, na którym orzeczenie zostało przyznane. W przypadku nie odebrania przez wnioskodawcę orzeczenia w terminie 7 dni od jego wydania zostaje ono wysłane na adres zamieszkania wnioskodawcy. 

Czy można odwołać się od decyzji Zespołu Orzekającego? 

Wnioskodawca może wnieść odwołanie względem wydanego orzeczenia. Odwołanie należy kierować do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, za pośrednictwem Zespołu Orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia

ORZECZENIE / OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU WYDAJE SIĘ W JEDNYM EGZEMPLARZU