Terminy posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce w roku szkolnym 2023/2024: 
 • 05.09.2022 r. 
 • 26.09.2022 r.
 • 17.10.2022 r.
 • 14.11.2022 r.
 • 12.12.2022 r.
 • 09.01.2023 r.
 • 06.02.2023 r.
 • 05.03.2023 r.
 • 02.04.2023 r.
 • 23.04.2023 r.
 • 21.05.2023 r.
 • 04.06.2023 r.
 • 25.06.2023 r.
 • 23.07.2023 r.
 • 20.08.2023 r.  

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się o godz. 16:00.

Dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Zespołu Orzekającego w sytuacjach wyjątkowych. 

Rodzaje wydawanych orzeczeń

Na posiedzeniu Zespołu Orzekającego wydajemy: 
 1. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole;
 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na
  • etapy edukacyjne: 
   • okres wychowania przedszkolnego,
   • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
   • I etap edukacyjny (klasy I-III);
   • II etap edukacyjny (klasy IV - VIII);
   • III etap edukacyjny (szkoła ponadpodstawowa). 
  • ze względu na: 
   • niepełnosprawność i ntelektua lną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym; 
   • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję; 
   • zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne; 
   • Zespół Aspergera, autyzm; 
   • niepełnosprawności sprzężone;
   • dzieci i młodzież niesłyszący, słabosłyszący; 
   • dzieci i młodzież słabowidzący, niewidomi. 

 3. orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego / o potrzebie rocznego obowiązkowego nauczania indywidualnego 
  • na okres: 
   • nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy ni ż 1 rok szkolny 
  • ze względu na: 
   • stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły/przedszkola; 
   • stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły/przedszkola.

    Podstawą wnioskowania o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego / rocznego obowiązkowego nauczania indywidualnego jest zaświadczenie lekarskie.

 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
  • na okres: 
   • nie dłuższy niż 5 lat. 
  • ze względu na: 
   • niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. 

Pytania i odpowiedzi

Kto wchodzi w skład Zespołu Orzekającego? 

W skład Zespołu wchodzą: Przewodniczący Zespołu Orzekającego, psycholog, pedagog, lekarz oraz inni specjaliści (w szczególności specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej). 

Co decyduje o przyznaniu orzeczenia? 

O przyznani u orzeczenia decyduje Zespół Orzekający na podstawie zgromadzonej dokumentacji, w tym wyników z przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych. 

Czy wnioskodawca zostaje powiadomiony o posiedzeniu Zespołu Orzekającego? 

Tak, wnioskodawca otrzymuje pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. 

Czy wnioskodawca może brać udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego? 

Tak, wnioskodawca może brać udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego. 

Kiedy i gdzie mogę odebrać orzeczenie? 

Poradnia ma obowiązek wydać orzeczenie w ciągu 7 dni od posiedzenia Zespołu, na którym orzeczenie zostało przyznane. W przypadku nie odebrania przez wnioskodawcę orzeczenia w terminie 7 dni od jego wydania zostaje ono wysłane na adres zamieszkania wnioskodawcy. 

Czy można odwołać się od decyzji Zespołu Orzekającego? 

Wnioskodawca może wnieść odwołanie względem wydanego orzeczenia. Odwołanie należy kierować do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, za pośrednictwem Zespołu Orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia

ORZECZENIE / OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU WYDAJE SIĘ W JEDNYM EGZEMPLARZU