JAK ORGANIZOWANE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI?

Zajęcia są dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Spotkania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych zajęcia mogą być również prowadzone w grupie.W skład zespołu specjalistów prowadzących działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta SI, rehabilitant.W ramach objęcia dziecka pomocą WWR organizowane są także zajęcia hipoterapii i dogoterapii.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Zajęcia WWR odbywają się w odpowiednio przygotowanych placówkach:

  • publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • przedszkolach integracyjnych i ogólnodostępnych,
  • ośrodkach wczesnej interwencji terapeutycznej,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA NA ZAJĘCIA WWR?

Aby dziecko zostało objęte zajęciami WWR musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

KTO MOŻE BYĆ OBJĘTY ZAJĘCIAMI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju korzystają dzieci w wieku: od 0 r.ż. do podjęcia nauki w szkole.

W JAKI SPOSÓB OTRZYMAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DLA DZIECKA?

Poradnie obowiązuje rejonizacja. Zgłaszając się do poradni należy kierować się adresem zamieszkania/zameldowania. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola/szkoły należy wybrać poradnię opiekującą się daną placówką.

Na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, a także na podstawie przeprowadzonych diagnoz i zebranej dokumentacji (zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością, inna dokumentacja medyczna, opinia o funkcjonowaniu dziecka z przedszkola/szkoły), zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej rozstrzyga, czy zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest specjalistyczną, kompleksową formą pomocy dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.

Zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju opracowuje i realizuje z dzieckiem oraz rodziną indywidualny program terapeutyczny. Analizuje i ocenia postępy dziecka, jego trudności w funkcjonowaniu, a również skuteczność udzielanej pomocy.

Wczesne wspomaganie rozwoju to także nawiązywanie ścisłej współpracy z przedszkolem/szkołą lub innymi podmiotami, do których uczęszcza dziecko.

CZY ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU PŁATNE?

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, które odbywają się w publicznych placówkach są bezpłatne.