Rodzaje wydawanych orzeczeń

Na posiedzeniu Zespołu Orzekającego wydajemy: 
 1. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole;
 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na
  • etapy edukacyjne: 
   • okres wychowania przedszkolnego,
   • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
   • I etap edukacyjny (klasy I-III);
   • II etap edukacyjny (klasy IV - VIII);
   • III etap edukacyjny (szkoła ponadpodstawowa). 
  • ze względu na: 
   • niepełnosprawność i ntelektua lną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym; 
   • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję; 
   • zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne; 
   • Zespół Aspergera, autyzm; 
   • niepełnosprawności sprzężone;
   • dzieci i młodzież niesłyszący, słabosłyszący; 
   • dzieci i młodzież słabowidzący, niewidomi. 

 3. orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego / o potrzebie rocznego obowiązkowego nauczania indywidualnego 
  • na okres: 
   • nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy ni ż 1 rok szkolny 
  • ze względu na: 
   • stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły/przedszkola; 
   • stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły/przedszkola.

    Podstawą wnioskowania o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego / rocznego obowiązkowego nauczania indywidualnego jest zaświadczenie lekarskie.

 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
  • na okres: 
   • nie dłuższy niż 5 lat. 
  • ze względu na: 
   • niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim.