1987

Początki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce sięgają lat 80-tych, a dokładniej 1 września 1987 roku. Dzięki staraniom ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania w Warce Pani Krystyny Jankowskiej powstała w powiecie grójeckim druga bardzo potrzebna placówka dla dzieci i młodzieży, która nazwana została Poradnią Wychowawczo-Zawodową. 

Organem założycielskim Poradni Wychowawczo-Zawodowej było Kuratorium Oświaty w Radomiu. Została ona powołana na mocy "Aktu Powołania" nr 2/87 wydanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w dniu 27 maja 1987 roku. 

1994

1 września 1994 roku ponownie zmienił się dyrektor poradni. W wyniku konkursu zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Radomiu, powołanie na to stanowisko otrzymuje Pani Elżbieta Paczka. Pełni tę funkcję do chwili obecnej, tj. od 14 lat. Od stycznia 1999 roku ze względu na zmiany administracyjne jakie zaszły w kraju, organem prowadzącym poradnie jest Starosta Powiatu Grójeckiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Zmienił się również rejon działania poradni, który obejmuje następujące gminy: Warka, Chynów i Jasieniec. Łącznie pod opieką poradni znajduje się ok. 7000 tys. dzieci i młodzieży z 42 placówek. 

1990/93

Od 1 września 1990 roku dyrektorem placówki została Pani Henryka Machaj - pedagog i pracownik poradni.

Nadszedł rok 1993. Decyzją nr 21/93 Kuratora Oświaty w Radomiu z dnia 28 września Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Organem prowadzącym poradnię pozostał Kurator Oświaty w Radomiu. W tym samym roku, znów dzięki staraniom Pana Tadeusza Kulawika poradnia po raz trzeci zmieniła swoją siedzibę. Zajęła w wydzielonej części budynku Ośrodka Kultury Sportu i Wypoczynku w Warce, lokal o powierzchni ok. 100 m2. Warunki do realizacji zadań statutowych wydawały się wówczas wspaniałe. Trzy gabinety badań, sekretariat, duża i wygodna poczekalnia dla rodziców, a przede wszystkim ze względu na usytuowanie na parterze łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.  

2007

Od kwietnia 2007 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w nowo oddanym do użytku pięknym obiekcie przy ulicy Grójeckiej 11. Środki na adaptację i modernizację budynku o powierzchni 342 m2 pochodziły z kilku źródeł: Starostwa Powiatowego w Grójcu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Ogólny koszt przedsięwzięcia to 867 tys. zł. W grudniu 2007 roku placówka otrzymała dodatkowo z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki w kwocie 60 tys. zł. Na doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ponieważ placówka ma służyć także osobom niepełnosprawnym, została zamontowana winda, która umożliwia łatwy dostęp na I piętro budynku, na którym to mieści się poradnia. Aktualnie placówka spełnia więc pod każdym względem standardy norm unijnych.